Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: :«ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΛΚΑΖΑΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ», με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης περ. α, παρ. 2, του άρθ. 95 του Ν.4412/2016, (Κωδικός Εργου: 2016ΣΕ01600013), προϋπολογισμού μελέτης 56.927,99€ με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (24%) 13.662,72€.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας οικοδομικά καθώς .και κατασκευαστές εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στην παραπάνω κατηγορία οικοδομικών έργων. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, Α. Παπανδρέου 37, 2 ος όροφος ΠΤΕΡΥΓΑ Δ, την 27η-6-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας ήτοι στο ποσό των χιλίων εκατόν τριάντα εννέα ευρώ (1.139,00) ευρώ, με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα αναλάβουν με δαπάνη και επιμέλεια τους την
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: http://gga.gov.gr στο πεδίο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο Μαρούσι, Α. Παπανδρέου 37, 2ος όροφος Πτέρυγα Δ γραφείο 2111
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και να προμηθευθούν το
έντυπο οικονομικής προσφοράς, τη Διακήρυξη, και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, Α. Παπανδρέου 37, 2ος όροφος πτέρυγα Δ’, γραφείο 2111 και 2109
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αφορά στις επισκευές του στίβου και περιλαμβάνει:
1. Την κατά τόπους επισκευή του ελαστικού συνθετικού τάπητα σε περιοχές της επιφανείας του στίβου.
2. Την αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα, καθώς και των βατήρων απογείωσης, στους διαδρόμους φοράς των Οριζόντιων Αλμάτων (Άλμα σε μήκος και Άλμα Τριπλούν).
3. Την επίστρωση με ελαστικό συνθετικό τάπητα της επιφάνειας του διαδρόμου μεταξύ των
κερκίδων του σταδίου στον χώρο της Θύρας 15.
4. Την αντικατάσταση των περιμετρικών κρασπέδων των δύο σκαμμάτων άμμου των οριζόντιων αλμάτων.
 
ΑΕΛ © 2013. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top