Κατόπιν της από 28.09.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνονται οι
κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας για την ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία ήταν προγραμματισμένη για την 1η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της ΠΑΕ στο AEL FC ARENA.
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί ότι με την από 28.09.2017 απόφασή του, αποφάσισε την ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε συγκληθεί για την 01.10.2017 δυνάμει της από 01.09.2017 προγενέστερης απόφασης του. Με την παρούσα το ΔΣ και σύμφωνα με την από 28.09.2017 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕΛ ΠΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στον 1ο όροφο του γηπέδου AEL FC ARENA για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα :

     1.       Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης (αρθ. 29 παρ. 3 ΚΝ 2190/1920) κατά την ημερομηνία της 18ης Νοεμβρίου 2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε α’ Επαναληπτική Συνέλευση στον ίδιο τόπο και ώρα κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων».
 
ΑΕΛ © 2019. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top