Πρόσκληση προς τους φίλους της ΑΕΛ μας έστειλαν οι της προσωρινής επιτροπής Ανώνυμης Ποδοσφαιρικής Εταιρίας με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Αναλυτικά η πρόσκληση:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της Προσωρινής Επιτροπής της υπό ίδρυση Ανώνυμης Ποδοσφαιρικής Εταιρίας με την Επωνυμία <<ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>> και το διακριτικό τίτλο << ΑΕΛ ΠΑΕ>>

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό του σωματείου, η Προσωρινή Επιτροπή της υπό ίδρυση Ανώνυμης Ποδοσφαιρικής Εταιρίας με την επωνυμία << ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>> και το διακριτικό τίτλο <<ΑΕΛ ΠΑΕ>> καλεί τα μέλη του Ερασιτεχνικού Σωματείου με την επωνυμία << ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΛ>> που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, όπως ασκήσουν εντός (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας το δικαίωμα συμμετοχής στη κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.... Το Μετοχικό Κεφάλαιο όπως αποφασίστηκε στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση (17/06/2014) των μελών του Σωματείου, ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ διαιρούμενο σε 250.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ έκαστης. Τα μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου, οφείλουν να καταβάλουν σε μετρητά στον υπ,αριθμόν 042084-017-5001-01 (Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας) λογαριασμό της υπό ίδρυση Π.Α.Ε το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που επιθυμούν. Η απόκτηση μετοχών της Π.Α.Ε υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 69 και 69Α του νόμου 2725/1999, όπως αυτός ισχύει και τον έλεγχο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της νομιμότητας προέλευσης (πόθεν έσχες) των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση των μετοχών.... Ειδικότερα όποιος επιθυμεί να αναλάβει μετοχές της Π.Α.Ε άνω του 2% του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πρέπει να υποβάλει προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Α) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

Β) Θεωρημένο αντίγραφο των φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών.

Γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου, από το οποίο να προκύπτει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 27/25/99, όπως ισχύει

Δ) Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο ίδιος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/99 (πειθαρχικές παραβάσεις για τις οποίες του έχει επιβληθεί ποινή στέρησης φίλαθλου ιδιότητας) ή ότι έχει εκτίσει τυχόν ποινή που του έχει επιβληθεί.

Εάν κάποιο μέλος αποκτήσει ποσοστό μετοχών που υπερβαίνει το 33% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, θα πρέπει να υποβάλει προς την Ε.Ε.Α και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από την ανεξάρτητη εταιρία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Π.Α.Ε, αναμενόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τα μέλη του Σωματείου, οι μετοχές διανέμονται στα μέλη που εγγράφηκαν ανάλογα με το ποσό που κατέβαλε καθ΄ένα από αυτά. Το δε πλεονάζον κεφάλαιο θα επιστραφεί στα μέλη που το κατέβαλαν.

Λάρισα 25-06-2014
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πρόεδρος: Αχιλλέας Παυλόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ευμένιος Γραμμένος
Γραμματέας: Δημήτριος Θώδας
Μέλος: Ευάγγελος Καραναστάσης
Μέλος: Ιωάννης Κατέρης
Μέλος: Αθανάσιος Σουλτσιώτης
Μέλος: Απόστολος Φωτάκης
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top