ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας, καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στη Λάρισα την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» με θέματα:
1) Επικύρωση τροποποίησης Καταστατικού
2) Ενημέρωση για θέματα ΠΑΕ ΑΕΛ
3)Λοιπά θέματα

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 29/3, και την Πέμπτη 30/3 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ».

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Δικαίωμα εγγραφής και παρουσίας κατά τη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εγγραφούν μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου Για την ταυτοποίηση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

                                                                 Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΗΣ                                           ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του εις Λάρισα ιδρυθέντος και εδρεύοντος
Φιλάθλου Σωματείου με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α.Ε.Λ.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του εις Λάρισα ιδρυθέντος και εδρεύοντος
Φιλάθλου Σωματείου με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α.Ε.Λ.»

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται στη Λάρισα φίλαθλο Σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ και διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Λ.», με έδρα τη Λάρισα.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.         Mε την επιφύλαξη των διατάξεων του ισχύοντος αθλητικού νόμου, δια του παρόντος ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής, σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις τακτικές, έκτακτες και καταστατικές συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα και τη συγκρότηση αυτών, τη λειτουργία και την οργάνωση του Σωματείου, τις αρχαιρεσίες, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.         Σκοπός ίδρυσης του Σωματείου είναι :
α.         η επιδίωξη της αγωνιστικής, της γυμναστικής δραστηριότητας γενικώς και της σωματικής άσκησης δια των ολυμπιακών και μη αθλημάτων,
β.         η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες,
γ.         η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού στο πλαίσιο του φιλάθλου πνεύματος και των κανόνων που απορρέουν από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή,
δ.         η διάδοση των αθλητικών ιδεωδών και γενικώς των πολιτιστικών αξιών της καθημερινής ζωής,
ε.         η δημιουργία ενός αυτόνομου φορέα διαλόγου, έκφρασης, ενημέρωσης και δημιουργικής δράσης των μελών του για τα αθλητικά δρώμενα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
στ.       η διάδοση του ευ αγωνίζεσθαι και η καταπολέμηση συμπεριφορών που δεν συμβιβάζονται με την πολιτιστική φύση του αθλητισμού, όπως κυρίως της βίας, του ρατσισμού και οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του και της ανάπτυξης πνεύματος ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ τους και
ζ.         η παραγωγή κοινωνικού έργου και η ανάπτυξη καλών σχέσεων με αντίστοιχα σωματεία και μέλη αυτών, με τους τοπικούς φορείς, καθώς και με οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέσω μιας διαρκούς επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων τόσο για επίλυση κοινών προβλημάτων όσο και για υλοποίηση κοινών στόχων.
3.         Την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών του επιδιώκει το Σωματείο με τους ακόλουθους τρόπους :
α.         τη διοργάνωση σχετικών με τους σκοπούς του εκδηλώσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων για θέματα αθλητικού ενδιαφέροντος,
β.         τη συνεργασία του με αντίστοιχα σωματεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με μορφωτικά ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προαγωγής των ιδεωδών του αθλητισμού,
γ.         την έκδοση κάθε είδους εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών και ανακοινώσεων,
δ.         τη συγκρότηση από τη Γενική Συνέλευση (εφεξής Γ.Σ.) επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης θεμάτων που άπτονται των σκοπών του,
ε.         κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο προς επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, όπως ενδεικτικά με παραστάσεις ενώπιον των αρχών, άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, κ.λπ. και
στ.       τον εθελοντισμό των μελών του.
4.         Για να μεταβληθεί ο σκοπός του Σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 3

ΚΛΑΔΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ

1.         Το Σωματείο θα δραστηριοποιείται και θα λειτουργεί στα παρακάτω αγωνιστικά τμήματα:
α.         ποδοσφαιρικού,
β.         καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ),
γ.         πετοσφαίρισης (βόλεϊ - μπολ),
δ.         στίβου (κλασικού αθλητισμού),
ε.         σκοποβολής,
στ.       ποδηλασίας,
ζ.         χειροσφαίρισης (χαντ - μπολ).
η.       υδατοσφαίρισης (πόλο)
θ.      κολύμβησης
ι.       ιππασίας
ια.     μπέιζμπολ
ιβ.     κικμπόξινγκ
2.         Η ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων ή κατάργηση των υφισταμένων γίνεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής Δ.Σ.) και απόφαση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΣΑ

Στα μέσα για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Σωματείου περιλαμβάνονται :
α.         η συμμετοχή στα πρωταθλήματα, η επικοινωνία και συνεργασία με άλλα φίλαθλα σωματεία,
β.         η οργάνωση αθλητικών επιδείξεων και η συμμετοχή σε τέτοιες, οργανωμένες ακόμη και από άλλα αθλητικά σωματεία ή αθλητικές αρχές,
γ.         η διοργάνωση διαλέξεων και ομιλιών για κάθε είδους αθλητικά θέματα και
δ.         η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης με αθλητικές, γυμναστικές και άλλες μορφωτικές εκδόσεις.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.         Πόροι του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι :
α.         η ετήσια συνδρομή των μελών αυτού, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. και αναπροσαρμόζεται με όμοιες αποφάσεις αυτής,
β.         οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, ως και επιχορηγήσεις από υπερκείμενες αρχές, ενώσεις, κ.λπ,
γ.         οποιαδήποτε έσοδα από την περιουσία του Σωματείου,
δ.         οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών του,
ε.         οι τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες ιδιωτών,
στ.       τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Σωματείο,
ζ.         τα έσοδα από έκδοση περιοδικών, δημοσιεύσεων και αναμνηστικών και
η.         κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Σωματείου.
2.         Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1.         Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε Έλληνας, αλλά και αλλοδαπός πολίτης, ο οποίος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το Καταστατικό του Σωματείου και επιθυμεί να συνδράμει στην πραγματοποίηση των σκοπών που επιδιώκονται από αυτό.
2.         Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
α.         Τακτικά είναι τα μέλη που έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό και τα οποία εγγράφονται ως τέτοια με την τήρηση της διαδικασίας που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, με τους περιορισμούς του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.
β.         Επίτιμα είναι τα μέλη που έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το Καταστατικό, εκτός εκείνου του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετοχής τους σε κάθε είδους ψηφοφορία, εξαιρουμένων εκείνων που διετέλεσαν κανονικά μέλη, πριν την απονομή του τίτλου του επιτίμου και διατηρούν όλα τα δικαιώματα εκ της ιδιότητάς τους ως κανονικού – τακτικού μέλους. Ο τίτλος του επίτιμου μέλους του Σωματείου δύναται να απονεμηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Δ.Σ, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο ή τον αθλητισμό. Ενδεικτική της προσφοράς των προσώπων αυτών στο Σωματείο είναι η ένθερμη επιδίωξη των σκοπών αυτού ή η τυχόν χορήγηση δωρεών προς αυτό. Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει προς το Δ.Σ. κάθε μέλος του Σωματείου.
2.         Για την εγγραφή μέλους στο Σωματείο απαιτούνται :
α.         αίτηση του ενδιαφερομένου στα γραφεία του Σωματείου ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας αυτού, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου και έγκριση του Δ.Σ. που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή (60ή) ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. και
β.         δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου, η μία (1) εκ των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για έκδοση κάρτας μέλους, ενώ η άλλη για επισύναψη στην αίτηση.
3.         Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου.
4.         Η πρόταση της ανωτέρω παραγράφου 2(α) δεν απαιτείται προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο Σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
5.         Η αίτηση προς το Σωματείο πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία :
α.         προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, τηλέφωνο)
β.         υπεύθυνη δήλωση του ιδίου (Ν. 1599/1986) με την οποία να βεβαιώνει στο Σωματείο ότι δεν έχει καταδικασθεί ούτε και διώκεται :
1)         για κανένα από τα αδικήματα που περιγράφονται στον ισχύοντα αθλητικό νόμο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού,
2)         σε ποινή στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων και
3)         για καμία άλλη πράξη σε βαθμό κακουργήματος.
6.         Το Δ.Σ. μπορεί να ΜΗΝ εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου, με αιτιολογημένη απόφασή του. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. από της υποβολής αυτής.
7.         Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών ανέρχεται σε πενήντα (50,00) ευρώ. Ιδιαίτερες κατηγορίες περιοριστικά απαριθμούμενες δικαιούμενες μειωμένης ετήσιας συνδρομής ποσού τριάντα (30,00) ευρώ είναι αυτές των πολυτέκνων, γονέων αθλητών εγγεγραμμένων στο Σωματείο, ανέργων, φοιτητών και κληρωτών, οι οποίοι σε κάθε ανανέωση της συνδρομής τους οφείλουν να αποδεικνύουν ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις ένταξής τους στις εν λόγω κατηγορίες. Τα ΑΜΕΑ, καθώς και τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή. Παράλειψη εμπρόθεσμης καταβολής της ετήσιας συνδρομής συνιστά καταστατική παράβαση των υποχρεώσεων του μέλους, που συνεπάγεται την κατά την διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 9 απώλεια της ιδιότητας του μέλους. Το εκάστοτε ύψος της ετήσιας εισφοράς των Μελών μπορεί να αναπροσαρμόζεται ελεύθερα με απόφαση της Γ.Σ. του Σωματείου.
8.         Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου ή των οργάνων διοίκησης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα :
α.         όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
β.         όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα,
γ.         όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο, σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
δ.         αυτός κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα,
ε.         όποιος στερήθηκε με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση,
στ.       όποιος τιμωρήθηκε για μη τήρηση φιλάθλου πνεύματος και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία,
ζ.         όποιος τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική, δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (άρθρο 1676 Α.Κ.),
η.         όποιος από τη θέση στην οποία βρίσκεται, ή λόγω της ιδιότητας την οποία κατέχει, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη γνησιότητα και τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων αθλητικών συναντήσεων ή να συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων τους για λόγους παράνομου στοιχηματισμού.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.         Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών (3) πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος
2.         Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του Σωματείου, έστω κι αν καλλιεργεί το ίδιο ατομικό άθλημα, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (εφεξής Ε.Ε.) του Σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.
3.         Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο Σωματείο ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι εκείνος που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
4.         Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου το προσωπικό αυτού, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
5.         Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. ή Ε.Ε. του Σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο στην περίπτωση που οι αγώνες του αθλήματος που καλλιεργεί το Σωματείο περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
6.         Η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

1.         Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Δ.Σ, υποβαλλόμενη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
2.         Η οικειοθελής αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους από το Σωματείο προϋποθέτει την προηγούμενη εξόφληση τόσο των τυχόν καθυστερούμενων εισφορών προηγουμένων ετών όσο και εκείνων του έτους αποχώρησής του.
3.         Το μέλος που αποχωρεί από το Σωματείο :
α.         δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία αυτού, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών,
β.         δύναται να εγγραφεί εκ νέου σε αυτό μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποχώρησής του, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού και
γ.         οφείλει να παραδώσει την κάρτα μέλους.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

1.         Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Σωματείου συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς που αυτό επιδιώκει ή τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή του Δ.Σ, στρέφεται κατά του Σωματείου, της ομόνοιας των μελών και της εύρυθμης λειτουργίας του, είτε σε βαριά παράβαση των υποχρεώσεων του ως μέλους, το Δ.Σ. δύναται να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στο εν λόγω μέλος, με αιτιολογημένη απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, όπως παρακάτω :
α.         Για τα μέλη :
(1)       Έγγραφη επίπληξη,
(2)       στέρηση εισόδου σε γυμναστικούς και λοιπούς χώρους του Σωματείου επί εξάμηνο και
(3)       οριστική αποβολή με σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ. Η οριστική αποβολή μέλους από το Σωματείο λαμβάνεται κατά τη διάρκεια τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. με απαρτία του μισού (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του και πλειοψηφία του μισού συν 1 (50% +1) των παρόντων.
β.         Για τους αθλητές : Πέραν των κυρώσεων της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου, μέχρι ενός (1) έτους.
2.         Πριν την επιβολή των παραπάνω κυρώσεων, το Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση του πειθαρχικού παραπτώματος ή της παράβασης που του αποδίδεται, καλεί εγγράφως το μέλος σε απολογία. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του ή επαρκούς γραπτής απάντησης και διευκρινίσεων εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, το Δ.Σ. ή η Γ.Σ, ανάλογα με το παράπτωμα, αποφασίζουν και χωρίς αυτή. Η απόφαση για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος με επίδοση συστημένης επιστολής στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στο Σωματείο.
3.         Σε περίπτωση που στο πρόσωπο μέλους του Σωματείου συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα ή τα ασυμβίβαστα που προαναφέρθηκαν στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος ή το εν λόγω μέλος καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του στο Σωματείο για τρία (3) συναπτά έτη, με την έναρξη του τέταρτου έτους χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή. Ως έναρξη της ημερομηνίας πληρωμής θεωρείται η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.
4.         Σε περίπτωση αυτοδίκαιης απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το τελευταίο δεν δικαιούται να απαιτήσει επιστροφή της καταβληθείσας συνδρομής, ενώ οφείλει να παραδώσει την κάρτα μέλους. Η επανεγγραφή του εν λόγω μέλους είναι δυνατή, εφόσον εξέλειψαν τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, ενώ μέλος που απώλεσε την ιδιότητά του λόγω μη καταβολής της προβλεπόμενης συνδρομής οφείλει να τακτοποιήσει κάθε προηγούμενη οφειλή του.
5.         Τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. του Σωματείου ασκεί η Γ.Σ, η οποία αποφασίζει με απαρτία τριών τετάρτων (3/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του και πλειοψηφία του μισού συν 1 (50% +1) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1.         Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
2.         Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
α.         να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό. Ανεξάρτητα του δικαιώματος αυτού, μετά την εγγραφή τους τα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και υποβολής προτάσεων σχετικά με την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου ή ακόμη και να ασκούν κριτική και έλεγχο στις μέχρι τότε αποφάσεις και ενέργειες αυτής,
β.         να ενημερώνονται τακτικά για την όλη πορεία των υποθέσεων του Σωματείου και των πεπραγμένων της Διοίκησης αυτού, όπως επίσης να λαμβάνουν γνώση όλων των αποφάσεων τόσο της Γ.Σ. όσο και των άλλων καταστατικών οργάνων του Σωματείου,
γ.         να ζητούν και να λαμβάνουν αποσπάσματα εγγράφων στο βαθμό που τα αφορούν και να επιζητούν την προστασία και την παρέμβαση του Σωματείου για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων τους και
δ.         να μετάσχουν στις ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας που μπορεί να δημιουργεί το Σωματείο με βάση την εκάστοτε οριζόμενη διαδικασία.
3.         Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
α.         να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις,
β.         να πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Σωματείου και να επιδεικνύουν σωματειακή αλληλεγγύη μεταξύ τους,
γ.         να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαρίστανται στα όργανα της Διοίκησης, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και των επιδιώξεων του Σωματείου,
δ.         να συμπεριφέρονται ευπρεπώς, κοσμίως, αξιοπρεπώς και να απέχουν από ενέργειες και πράξεις βίας ή εν γένει παράνομες και αξιόποινες και ουδέποτε να γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας του Σωματείου. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβοήθηση των προσπαθειών του τελευταίου στον αγώνα για την καταπολέμηση παθογενών φαινομένων στον χώρο του αθλητισμού,
ε.         να γνωστοποιούν στο Σωματείο τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης τους, διαφορετικά κάθε έγγραφο ή κλήση νομίμως θα επιδίδεται σε αυτή που είναι καταχωρημένη στο αρχείο του Σωματείου,
στ.       να γνωστοποιούν στο Σωματείο τυχόν απώλεια της κάρτας μέλους, αιτούμενοι την έκδοση νέας με την προσκόμιση της προβλεπόμενης φωτογραφίας, καταβάλλοντας το ορισθέν ποσό έκδοσης αυτής,
ζ.         να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας και
η.         να συμμετέχουν αυτοπροσώπως σε λήψη οποιασδήποτε απόφασης Γ.Σ. και στις αρχαιρεσίες του Σωματείου. Εξουσιοδοτήσεις άλλων μελών δεν γίνονται δεκτές.
4.         Οι  αθλητές υποχρεούνται σε πιστή συμμόρφωση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, εσωτερικών κανονισμών και κανονιστικών εν γένει αποφάσεων των αθλητικών αρχών, των υπερκείμενων ενώσεων, συνδέσμων και ομοσπονδιών, των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, των γενικών ή ειδικών του αθλήματος και αυτών του Σωματείου, καθώς και των αποφάσεων, εντολών, οδηγιών και υποδείξεων του Δ.Σ, των αρχηγών των αθλητικών τμημάτων, των εφόρων και των προπονητών τους.  Επίσης, υποχρεούνται να διάγουν βίο σύμφωνο με την ιδιότητα του αθλητή και να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, ήθος και κοσμιότητα.

ΑΡΘΡΟ 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1.         Το λογιστικό - οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2.         Το Σωματείο τηρεί έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Ταμία κάθε υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό που έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ, το οποίο μπορεί να αποφασίζει για την αυξομείωσή του κατά πλειοψηφία.
3.         Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αποσκοπώντας στη συντήρησή της, και λογοδοτεί στη Γ.Σ. για τις σχετικές ενέργειές του.
4.         Για οποιαδήποτε καταβολή ποσού από την περιουσία του Σωματείου απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών αυτού.
5.         Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου μεταβιβάζεται, πωλείται, απαλλοτριώνεται, υποθηκεύεται ή γενικά επιβαρύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο μόνο κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. των μελών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, παρισταμένων τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των οικονομικά τακτοποιημένων. Ειδικότερα η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, μόνο εάν οι εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Σωματείου ή υφίσταται έφευκτη ανάγκη επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του, ή η αλλαγή χρήσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης και προηγούμενης απόφασης της Γ.Σ. με την ως άνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι :
α.         η Γενική Συνέλευση,
β.         το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ.         η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 13

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.         Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και λόγου, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.
2.         Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. Στην τακτική συνέλευση του Ιουνίου θέματα αυτής είναι κυρίως ο έλεγχος και η κρίση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ, ο οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός, καθώς και η διενέργεια αρχαιρεσιών ανά τριετία. Στην τακτική συνέλευση του Σεπτεμβρίου κυρίως θέμα είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης.
3.         Η σύγκληση της Γ.Σ. γνωστοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία, με δημοσίευση σε κάθε δημόσιο πρόσφορο μέσο. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται το οίκημα, η χρονολογία, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, φέροντας τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
4.         Έκτακτη Γ.Σ, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του παρόντος, συγκαλείται όταν :
α.         το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ,
β.         ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, αναφέροντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
γ.         ανακύπτουν θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. ή τίθεται πρόταση μομφής κατά μέλους ή μελών του Δ.Σ, της Ε.Ε. ή της Δ.Ε. Η πρόταση γίνεται δεκτή από τη Γ.Σ. μετά από αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να προσυπογράφεται από τον παραπάνω αριθμό των μελών. Η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας (ΝΑΙ-ΟΧΙ), ενώ για να γίνει δεκτή απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών με απαιτούμενη απαρτία του μισού συν ένα (50% + 1) αριθμού των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Μέλος ή μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. που εξέπεσαν του αξιώματός τους με μομφή δεν έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι κατά τις δύο (2) επόμενες κατά σειρά αρχαιρεσίες. Αν η πρόταση μομφής στρέφεται κατά μέλους του Δ.Σ. και εφόσον γίνει αποδεκτή, το μέλος υποβάλλει την παραίτησή του στο Δ.Σ. η οποία γίνεται υποχρεωτικά δεκτή και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. Αν η πρόταση μομφής στρέφεται προς σύσσωμο το Δ.Σ. και εφόσον γίνει αποδεκτή, προκηρύσσονται εκλογές το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ορίζεται προσωρινή διοίκηση.
δ.         ζητηθεί από την Ε.Ε, μετά από οικονομικές ή διοικητικές ανωμαλίες στη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.
5.         Στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, το Δ.Σ. πρέπει να καλέσει τα μέλη του Σωματείου σε Γ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες, διαφορετικά η Γ.Σ. συγκαλείται από τα μέλη που το ζήτησαν ή την Ε.Ε, τηρουμένων των προθεσμιών ανακοινώσεων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο τρία (3) του παρόντος άρθρου.
6.         Καταστατική Γ.Σ. συγκαλείται για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου, τη μεταβολή του σκοπού του ή τη διάλυσή του μετά από :
α.         πρόσκληση των μελών του Σωματείου από το Δ.Σ. αυτού, με την ίδια διαδικασία όπως και στην τακτική Γ.Σ. και εντός των ίδιων προθεσμιών και
β.         αίτηση των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
7.         Στην πρόσκληση ή αίτηση πρέπει να μνημονεύονται οι διατάξεις του Καταστατικού των οποίων ζητείται τροποποίηση και να περιλαμβάνει σε περίληψη τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, την προτεινόμενη μεταβολή του σκοπού, ή, εφόσον ζητείται η διάλυση του σωματείου, τους λόγους για τους οποίους αυτή εμφανίζεται επιβεβλημένη.
8.         Η Καταστατική Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός πέντε (5) ημερών με παρουσία του μισού συν ένα (50% +1) των μελών. Σε περίπτωση νέας έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός πέντε (5) ημερών με απαρτία ενός τρίτου (1/3) των μελών. Για λήψη απόφαση διάλυσης του Σωματείου απαιτείται παρουσία τριών πέμπτων (3/5) των μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός πέντε (5) ημερών με παρουσία του μισού συν ένα (50% +1) των μελών. Σε περίπτωση νέας έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός πέντε (5) ημερών με απαρτία ενός τρίτου (1/3) των μελών. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
9.         Οι αποφάσεις επί της προηγουμένης παραγράφου λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των ως άνω μελών.
10.       Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει μόνο μετά την εγγραφή αυτής στο προβλεπόμενο από τον Α.Κ. βιβλίο.
11.       Τόσο για τις έκτακτες όσο και για τις καταστατικές Γ.Σ. ισχύουν όσα αναφέρονται για τις τακτικές Γ.Σ.
12.       Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
13.       Κάθε μέλος που καθυστερεί την συνδρομή του δεν δικαιούται να μετάσχει σε καλούμενη τακτική, έκτακτη ή καταστατική Γ.Σ, εκτός αν πριν την έναρξη αυτής τακτοποιήσει την οικονομική του εκκρεμότητα.
14.       Η Γ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :
α.         εκλέγει το Δ.Σ. και την Ε.Ε, ελέγχει τη δράση τους, ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη των οργάνων αυτών και δικαιούται να τα παύει για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα άσκησης της τακτικής διαχείρισης του Σωματείου,
β.         καθορίζει το ποσό της ετήσιας υποχρεωτικής συνδρομής των μελών του Σωματείου, καθώς και την καταβολή έκτακτης εισφοράς,
γ.         κρίνει και εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Δ.Σ. και της Ε.Ε, καθώς και τους ετήσιους ισολογισμούς,
δ.         εγκρίνει, τροποποιεί και συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς για κάθε οικονομικό έτος,
ε.         αποφασίζει περί αναγραφής στην ημερήσια διάταξη της πριν από την έναρξη της συνεδρίασης τα προς απόφαση θέματα τα οποία η διοίκηση παρέλειψε ή απέφυγε να συμπεριλάβει,
στ.       συζητά και αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καθορίζει την πορεία του Σωματείου,
ζ.         αποφασίζει για την συνέχιση ή μη της Δ.Ε, εφόσον οι ενέργειές της δεν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 33 του παρόντος Καταστατικού.
η.         αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου,
θ.         αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Σωματείου, τηρώντας την οριζόμενη εκ του νόμου διαδικασία και
ι.          αποφασίζει για κάθε αμφισβητούμενο θέμα μη ρυθμιζόμενο με το παρόν.
15.       Απόφαση της Γ.Σ. αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε, ή ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσουν έξι (6) μήνες από την απόφαση της Γ.Σ. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το μισό συν ένα (50% +1) των μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό. Αν δεν συγκεντρωθεί ο παραπάνω αριθμό, τότε καλούνται για δεύτερη φορά τα μέλη σε Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, οπότε αρκεί να παρίσταται οποιοσδήποτε αριθμός μελών.. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη οφείλουν να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι να διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία. Με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και ανάταση του χεριού εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ. που δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 1. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. :
 2. Κανένα μέλος δεν μπορεί :
 3. Ο χρόνος αγόρευσης για κάθε θέμα καθορίζεται από το Προεδρείο, σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ομιλητών.
  1. Ο λόγος δίνεται στα μέλη κατά τη σειρά που ζητήθηκε.
  2. Ο λόγος αφαιρείται από το Προεδρείο εάν ο ομιλητής :
  3. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν το λόγο για τυχόν παράβαση του διαδικασιών.
  4. Δεν επιτρέπονται οι θορυβώδεις συζητήσεις και οι διακοπές των ομιλητών από τα μέλη.
α.         κηρύσσει την έναρξη και λήξη της Γ.Σ. γνωστοποιώντας στο σώμα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
β.         προ της εισόδου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποιεί στη Γ.Σ. δια του Γραμματέα αυτής τυχόν επιστολές μελών ή ανακοινώσεις που αφορούν το Σωματείο, ενημερώνοντας το σώμα ότι αν υπάρχουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να τεθούν πριν λάβουν τον λόγο τα μέλη του Δ.Σ,
γ.         διευθύνει τις συζητήσεις, φροντίζει για την ευταξία και την τήρηση των διαδικασιών λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα, δίνει ή αφαιρεί το λόγο, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματα αυτών,
δ.         δύναται να λάβει τον λόγο από την έδρα του μόνο όταν :
(1).       συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία,
(2).       για να δώσει πληροφορίες και εξηγήσεις στο θέμα που συζητείται και
(3).       για να επαναφέρει τους ομιλητές στο θέμα της συζήτησης και εκείνους που παρεκτρέπονται στην τάξη.
ε.         οφείλει να ελέγξει ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένο κάθε μέλος που δηλώνει επιθυμία να λάβει τον λόγο, είτε από βήματος ή εκτός αυτού.
2.         Ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και της καταχώρησης των πρακτικών της Γ.Σ, τα οποία υπογράφει τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρόεδρος.
ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α.         να απευθυνθεί στη Γ.Σ. χωρίς προηγουμένως να ζητήσει και να λάβει το λόγο από το Προεδρείο,
β.         να δευτερολογήσει αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, εκτός από τον εισηγητή ενός θέματος και
γ.         να θέσει θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
α.         είναι εκτός θέματος,
β.         χρησιμοποιεί εκφράσεις που προσβάλλουν άλλα μέλη της Γ.Σ. και
γ.         ξεπεράσει το χρόνο που είχε οριστεί για την ομιλία του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1.         Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Απόλυτη πλειοψηφία, είναι εκείνη που συμπληρώνει το μισό συν ένα (50% + 1) του αριθμού των μελών που συμμετέχουν σε φανερή ή μυστική ψηφοφορία.
2.         Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε ένωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, επιλογή φυσικού προσώπου ή εταιρείας για σύσταση Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά εν γένει ζητήματα διεξάγονται μυστικά, διαφορετικά είναι άκυρες. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέματα διεξάγονται φανερά με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική προσφώνηση, ουδέποτε όμως δια βοής.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

1.         Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του Σωματείου διενεργεί εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ. των μελών με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των παρισταμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μέλος της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο του Σωματείου.
2.         Εφόσον τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου είναι περισσότερα από πεντακόσια (500), πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος διορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Λάρισας.
3.         Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται όπως προβλέπεται από το παρόν καταστατικό με ενιαίο ψηφοδέλτιο, με εκλογή των μελών των οργάνων κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι. Η κατ’ ανώτατο όριο επιλογή σταυρών προτίμησης περιορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) όσων εκλέγονται, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. Αν από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.Ψηφοδέλτιο που φέρει μεγαλύτερο αριθμό σταυρών θεωρείται άκυρο.
4.         Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για :
α.         την κήρυξη έναρξης και λήξης των αρχαιρεσιών,
β.         την παραλαβή από το Δ.Σ. των αναγκαίων υλικών για τις αρχαιρεσίες και τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων,
γ.         την εποπτεία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ώστε να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου και του παρόντος Καταστατικού,
δ.         την προσέλευση στην κάλπη με ονομαστική κλήση των μελών, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στην κατάσταση εγγραφής κατά την είσοδο στον χώρο όπου διεξάγεται η Γ.Σ,
ε.         τον έλεγχο των ψηφοδελτίων για εγκυρότητα, την διαλογή των ψήφων και την έκδοση του αποτελέσματος, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, καθώς και τη σύνταξη πρακτικού στο οποίο καταγράφεται ο αριθμός των μελών που ψήφισαν, καθώς και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος,
στ.       τη σύνταξη ειδικού πρακτικού με την καταχώρηση των υποψηφίων που έλαβαν μέρος και τις ψήφους που αυτά συγκέντρωσαν και
ζ.         την υπογραφή του ως άνω πρακτικού, το οποίο διατηρείται στο αρχείο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.         Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. διεξάγονται κάθε τρία (3) έτη.
2.         Η Γ.Σ. εκλέγει το Δ.Σ. αποτελούμενο από δεκαπέντε (15) μέληκαι δέκα (10) αναπληρωματικά, καθώς και την Ε.Ε. αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.
3.         Οι υποψήφιοι να εκλεγούν στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. πρέπει :
α.         να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους ως τακτικά μέλη,
β.         να υποβάλουν αίτηση στο Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από αυτό και
γ.         να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
4.         Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου και το όργανο του Συλλόγου στο οποίο ενδιαφέρεται να εκλεγεί.
5.         Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι υποψήφιο ταυτόχρονα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε, ούτε όποιος συνδέεται με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού με υποψήφιο μέλος για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.
6.         Τα ονόματα των υποψηφίων γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε, καταχωρούνται δε στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
7.         Η εφορευτική επιτροπή γνωστοποιεί τους υποψηφίους με πρακτικό ανακήρυξης το οποίο τοιχοκολλάται στο χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
8.         Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η ημερομηνία των αρχαιρεσιών, η επωνυμία του Σωματείου και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και διακεκριμένα για κάθε όργανο του Σωματείου. Καταχωρούνται πρώτα τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και έπονται τα αντίστοιχα αυτών για την Ε.Ε.
9.         Τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τα αιρετά μέλη σημειώνοντας σταυρό στο αριστερό του ονόματος του υποψηφίου προτίμησής τους, με μέγιστο αριθμό σταυρών όπως προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 3.
10.       Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. απαιτείται σχετική πλειοψηφία, ήτοι εκλέγονται κατά σειρά όσοι έλαβαν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν λάβει περισσότερες ψήφους. Οι δεκαπέντε (15)πρώτοι αποτελούν το Δ.Σ. και οι επόμενοι δέκα (10) αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ε.Ε. αποτελούν τα τακτικά μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
11.       Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε αυτούς που έλαβαν ίδιο αριθμό ψήφων.
12.       Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή, δικαιούνται να παρίστανται και εκπρόσωποι των υποψηφίων.
13.       Τα έξοδα των αρχαιρεσιών (φάκελοι, ψηφοδέλτια, δικαστικός αντιπρόσωπος) καλύπτονται από το ταμείο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

1.         Διοικεί και εκπροσωπεί το Σωματείο και αποφασίζει για τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του, καθώς και για ό,τι αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου, οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που επιδεικνύουν στις δικές τους υποθέσεις.
2.         Αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέληπου εκλέγονται από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ, μετά τη λήξη της θητείας του, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί την τετραετία. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του τρίτου έτους από την εκλογή του, ανεξαρτήτως χρόνου εκλογής. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο Δ.Σ. έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις τρεις (3) πλήρεις θητείες. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. μέλη άλλων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο αθλήματος, ούτε και συγγενείς εξ αίματος μεταξύ τους μέχρι και δευτέρου βαθμού.
3.         Το Σωματείο δεν μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε, με συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού με αυτά, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα πρόσωπα που προαναφέρονται. Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. Την έκπτωση αποφασίζει το Δ.Σ. του σωματείου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που το όργανο έλαβε γνώση του κωλύματος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος κηρύσσει, με την ίδια πράξη, έκπτωτα από το αξίωμά τους και τα μέλη του οργάνου που δεν αποφάσισαν την έκπτωση.
4.         Οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι άκυρες αν αντιβαίνουν στον ισχύοντα αθλητικό νόμο ή στο καταστατικό του Σωματείου. Την ακυρότητα κηρύσσουν τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, ύστερα από αίτηση μέλους του Σωματείου ή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Η αίτηση αποκλείεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης. Αν οι άκυρες αποφάσεις του Δ.Σ. υπερβαίνουν τις τρεις (3) κατ’ έτος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μπορεί να αποφασίσει την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση.
5.         Μέλος του Δ.Σ. δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή συγγενή του μέχρι και δευτέρου βαθμού.
6.         Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.
7.         Αναπλήρωση τακτικών μελών που εξέρχονται για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. πριν λήξει η θητεία τους, γίνεται από τους επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες υποψηφίους, κατά τη σειρά εκλογής τους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1.         Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Δ.Σ. συγκεντρώνονται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, μετά από πρόσκληση του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το Δ.Σ, και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία, και Εφόρους Τμημάτων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Τα διάφορα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2.         Κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση, γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων και του ταμείου από το απερχόμενο στο νέο Δ.Σ. του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.         Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά στην έδρα του Σωματείου τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όποτε θεωρείται αναγκαίο, με πρωτοβουλία του Προέδρου ή γραπτή πρόσκληση πέντε (5) μελών του Δ.Σ, στην οποία θα γράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία θα ανακοινώνεται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός τριών (3) ημερών.
2.         Το Δ.Σ. λειτουργεί και συνεδριάζει έγκυρα και νόμιμα ακόμη και αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των δεκαπέντε (15), υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον οκτώ (8). Σε τέτοια περίπτωση δεν συντρέχει ανάγκη προσφυγής στην διαδικασία διορισμού προσωρινής διοίκησης κατά τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή πλειοψηφία, εκτός αν αποφασισθεί με σχετική πλειοψηφία η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας με φανερή ψηφοφορία, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
3.         Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση και Διαχείριση του Σωματείου και της περιουσίας αυτού, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες εκ του παρόντος καταστατικού ή σχετικών νόμων αρμόδια τυγχάνει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.         Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, της απουσίας βεβαιωμένης μόνο από την σημείωσή της στο βιβλίο πρακτικών, χάνει την ιδιότητα του μέλους αυτού, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
2.         Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, παύσης, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Δ.Σ. προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού μέχρι τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.         Ειδικότερα, το Δ.Σ. :
α.         επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής,
β.         καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και δράσης αυτού και υποβάλλει αυτούς στην Γ.Σ. για την έγκρισή τους,
γ.         συγκαλεί τις Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών,
δ.         αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων ή την υπεράσπιση αντιστοίχων που στρέφονται κατά του Σωματείου, για ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Σωματείου και γενικά το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως,
ε.         διορίζει και παύει έμμισθο ή άμισθο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει το έργο, τα προσόντα και τις αποδοχές του,
στ.       ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου,
ζ.         αποφασίζει ή / και εγκρίνει κάθε οικονομική δαπάνη του Σωματείου και
η.         μπορεί να ορίζει με απόφασή του ότι ένα (1) ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν το Σωματείο εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις καθορίζοντας στην απόφασή του τα θέματα των εκπροσώπων.
2.         Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων του Σωματείου, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του.
3.         Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
4.         Το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία των αγωνιστικών χώρων του, τις σχέσεις των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, σχετικά με την πειθαρχία και την τάξη των αθλητών, κ.λπ. Οι εσωτερικού κανονισμοί δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, εκπροσωπεί το Σωματείο, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ., τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή διαχείριση.
2.         Σε έκτακτες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος ή, όταν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος, αποκλειομένου κάθε τρίτου, μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών, για να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις. Στη συνέχεια, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών οφείλει να συγκαλέσει το Δ.Σ. για ενημέρωσή του, προκειμένου να καθορισθεί η από κοινού συνέχιση ενεργειών και να γίνει έκθεση των πεπραγμένων από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.
3.         Γενικώς, πέρα από την συλλογική ευθύνη του Δ.Σ, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του Σωματείου, καθώς και την οργάνωση και την προώθηση των σκοπών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος, εκτός από τα καθήκοντά του ως μέλος του Δ.Σ, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντά του και συνεργάζεται με αυτόν για την εκτέλεση των αποφάσεων τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. με απόφαση του οργάνου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 28

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας, πέρα από τα ως άνω καθήκοντα που μοιράζεται με τον Πρόεδρο, κρατάει την σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ, τα μητρώα των μελών, το βιβλίο περιουσίας του Σωματείου, τα βιβλία πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής και Ε.Ε. και την αλληλογραφία του Σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. με απόφαση του οργάνου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εκτός από τα καθήκοντά του ως μέλος του Δ.Σ, αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

ΑΡΘΡΟ 30

ΤΑΜΙΑΣ

1.         Έχει την ευθύνη των οικονομικών θεμάτων του Σωματείου.
2.         Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία, που ορίζει ο νόμος.
3.         Προκειμένου περί πληρωμών, τις ενεργεί με εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίνεται στο Σωματείο και εκδίδει αποδείξεις εισπράξεως από διπλότυπο μπλοκ.
4.         Με απόφαση του Δ.Σ, διενεργεί αναλήψεις από λογαριασμό τράπεζας ή ταμιευτηρίου βάσει εντάλματος υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
5.         Το ποσό των χρημάτων που μπορεί να διαχειρίζεται ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
6.         Συντάσσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον απολογισμό και προϋπολογισμό κάθε χρόνο, παρακολουθεί την οικονομική τακτοποίηση των μελών του Σωματείου και υποβάλλει κάθε τετράμηνο στο Δ.Σ. πίνακα των μελών που καθυστερούν την συνδρομή τους.
7.         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ, που προτείνει ο ίδιος και αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. Δεν δύναται να αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 31

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι σύμβουλοι έχουν συλλογική ευθύνη για το Σωματείο, δεν έχουν όμως ούτε μειωμένα δικαιώματα ούτε μειωμένες ευθύνες και υποχρεώσεις. Τα καθήκοντά τους καθορίζονται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1.         Τηρούν βιβλίο υλικού και μεριμνούν για την καταχώρηση σ’ αυτό όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται από τα τμήματα (ιματισμός, υποδήματα, κ.λπ.).
2.         Μεριμνούν για την προμήθεια του απαιτούμενου νέου υλικού, ως και για την επιδιόρθωση του παλαιού, με εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για την λήψη της σχετικής απόφασης,
3.         Παρακολουθούν τις προπονήσεις των αθλητών που ανήκουν στα τμήματα του Σωματείου ώστε να γνωρίζουν την ατομική επιμέλεια και επίδοσή τους και να ενημερώνουν το Δ.Σ.
4.         Εισηγούνται στο Δ.Σ. τη διοργάνωση αγώνων ή τη συμμετοχή ομάδων ή αθλητών των τμημάτων του Σωματείου σε αγώνες που διοργανώνονται από άλλα Σωματεία, καθώς και τη σύνθεση των ομάδων των τμημάτων, έχοντες βαρύνουσα γνώμη επί του θέματος αυτού και κάθε άλλου που αφορά την τεχνική κατάρτιση και επίδοση των αθλητών των τμημάτων.
5.         Εισηγούνται στο Δ.Σ. τις προβλεπόμενες από το καταστατικό ποινές σε αθλητές που υπέπεσαν σε πειθαρχικά παραπτώματα.
6.         Σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος, οι Έφοροι αναπληρώνονται από τους Συμβούλους, κατόπιν ορισμού από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 33

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από όλα τα μέλη του. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ, καθώς και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 34

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σε περίπτωση έκπτωσης του Δ.Σ. με μέριμνα της Γ.Σ. που έχει λάβει την απόφαση ορίζεται προσωρινή διοίκηση, έργο της οποίας είναι να διεξάγει αδιάβλητες εκλογές και να διαχειριστεί τις τρέχουσες υποθέσεις του Σωματείου. Η διοίκηση αυτή δεν μπορεί να εκδώσει ούτε να υλοποιήσει αποφάσεις που δεσμεύουν το Σωματείο ούτε να διαχειριστεί τα οικονομικά αυτού.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

1.         Αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται από την Τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία για διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γ.Σ, μετά τη λήξη της θητείας της, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί την τριετία. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι και μέλη της Ε.Ε.
2.         Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος την συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.
3.         Ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. Έχει το δικαίωμα και το καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Σωματείου, να ζητά πληροφορίες από κάθε μέλος του Δ.Σ, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του αθλητικού σωματείου. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ, ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο Δ.Σ. την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη Γ.Σ, όταν θεωρεί ότι κινδυνεύουν τα συμφέροντα του Σωματείου. Για τις τυχόν παρατυπίες συντάσσει σχετική έκθεση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Γ.Σ. και αντίγραφό της παραδίδει σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του Σωματείου.
4.         Συντάσσει κάθε έτοςέκθεση, την οποία υποβάλει στη Γ.Σ. πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και τον ισολογισμό, παρίσταται στη Γ.Σ. και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία και αναγκαία υπόδειξη. Μέλος της Ε.Ε. δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή συγγενή του μέχρι δευτέρου βαθμού.
5.         Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε. ασκούνται συλλογικά και τα μέλη της ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Στις συνεδριάσεις του οργάνου προεδρεύει ο Πρόεδρός του και για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, εκτός του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 36

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Ε.)

1.         Το Δ.Σ. του Σωματείου με απόφαση που λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, δύναται να συστήσει Δ.Ε. ανδρικού ή γυναικείου τμήματος για κάθε τμήμα ομαδικού αθλήματος που διατηρεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.
2.         Σκοπός της Δ.Ε. είναι :
α.         η συγκρότηση και λειτουργία του τμήματος ανδρών ή γυναικών, εφόσον το Σωματείο διαθέτει τέτοιο τμήμα και
β.         η συγκέντρωση, διάθεση και εκμετάλλευση χρημάτων του εκάστοτε τμήματος ανδρών ή γυναικών που προέρχονται από την κατάθεση χορηγίας ή χορηγιών που αφορούν το εν λόγω τμήμα, τα έσοδα και τα έξοδα από τη συμμετοχή του τμήματος ανδρών ή γυναικών σε διοργανώσεις πρωταθλημάτων ή κυπέλλων ερασιτεχνών και κάθε είδους διοργάνωση που συμμετέχει το ανδρικό ή γυναικείο τμήμα του Σωματείου.
3.         Έδρα της Δ.Ε. είναι η έδρα του Σωματείου «Αθλητική Ένωση Λάρισας – ΑΕΛ» και τα νομίμως λειτουργούντα γραφεία της.
4.         Η διάρκεια λειτουργίας της Δ.Ε. ορίζεται από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Σωματείο είναι υποχρεωμένο από το νόμο να διατηρεί τμήμα ανδρών ή γυναικών, σύμφωνα με τον κανονισμό της εκάστοτε Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Με την παύση της υποχρέωσης ή την αναστολή λειτουργίας του τμήματος ανδρών ή γυναικών από το Σωματείο ή την ίδρυση Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.) με συμμετοχή του Σωματείου, παύει ή αναστέλλεται αντίστοιχα και η λειτουργία της Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της θητείας της Δ.Ε. παύει με τη συμπλήρωση της θητείας του Δ.Σ., οπότε δύναται να οριστεί νέα από αυτό που θα προκύψει μετά από τακτική εκλογή του.
5.         Δεν μπορούν να είναι μέλη της Δ.Ε. όσοι εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 6 και 7 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τυχόν άλλων περιορισμών ή κωλυμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. Οι υπηρεσίες των μελών της Δ.Ε. είναι άμισθες και τιμητικές.
6.         Η Δ.Ε. συγκροτείται τουλάχιστον από επτά (7) μέλη τα οποία αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τέσσερα (4) μέλη, συγκροτείται δε σε σώμα μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά τον ορισμό της. Μέλη της Δ.Ε. δύνανται να ορίζονται και μη μέλη του Σωματείου υπό τον όρο ότι πάντοτε ορίζονται σε αυτή με απόφαση του Δ.Σ. δύο (2) μέλη αυτού, είτε από τον κατάλογο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή από το Δ.Σ.
7.         Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) μέλη της και δύναται να λαμβάνει αποφάσεις με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
8.         Οι αποφάσεις της Δ.Ε. καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων αυτής και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. του Σωματείου προς επικύρωση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν δεσμεύουν επ’ ουδενί το Δ.Σ. και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζονται από αυτό. Οι ως άνω επικυρωθείσες αποφάσεις της Δ.Ε. δεσμεύουν το Δ.Σ, εκτός εκείνων που αφορούν την αλλοίωση, τροποποίηση ή κατάργηση του σκοπού του Σωματείου, τη λύση ή τη συγχώνευσή του με άλλο τμήμα ή Σωματείο, αλλοιώνουν, τροποποιούν ή καταργούν το σήμα, τα χρώματα και τα εμβλήματα του Σωματείου.
9.         Η Δ.Ε. δεν δύναται επ’ ουδενί να υπερβαίνει τα καταστατικά όργανα, όπως αυτά ορίζονται από το παρόν Καταστατικό.
10.       Η Δ.Ε. δεν δύναται να τηρεί ξεχωριστό ταμείο. Έσοδα ή έξοδα του τμήματος το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Δ.Ε. τελούν πάντα υπό την έγκριση και τον έλεγχο του Δ.Σ. του Σωματείου και η αναγραφή τους στα βιβλία εσόδων – εξόδων γίνεται μόνο μετά από έγκριση και προσυπογραφή του Προέδρου και του Ταμία του Δ.Σ.
11.       Η Δ.Ε. οφείλει να καταθέτει αναλυτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού του εκάστοτε ανδρικού ή γυναικείου τμήματος, προκειμένου αυτός να κατατεθεί προς έγκριση από τη Γ.Σ. του Σωματείου σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο.
12.       Η Δ.Ε. δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς πειθαρχίας των τμημάτων που διαχειρίζεται και να τις υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ.
13.       Το Δ.Σ. δεν δύναται να εκχωρήσει καμία από τις εξουσίες που διαθέτει αυτό ή τα μέλη αυτού μεμονωμένα.
14.       Το Σωματείο δεν δεσμεύεται απέναντι στους τρίτους, παρά μόνο με την υπογραφή των από το Καταστατικό οριζόμενων οργάνων του.

ΑΡΘΡΟ 37

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1.         Το Σωματείο μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ, να ορίζει αντίτιμο για τις υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί. Το αντίτιμο αυτό καταβάλλεται από όσους δέχονται τις σχετικές υπηρεσίες, είτε είναι μέλη του Σωματείου ή όχι. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Σωματείου.
2.         Εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και της οικείας Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, και εφόσον δεν αναιρείται ο μη κερδοσκοπικός σκοπός του, το αθλητικό σωματείο μπορεί :
α.         να δέχεται δωρεές, εφόσον αυτές δεν προέρχονται από άλλα αθλητικά σωματεία, ή από φυσικά, ή από νομικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με αθλητικές δραστηριότητες,
β.         να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του,
γ.         να συνάπτει συμβάσεις εμπορικής εκμετάλλευσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών του στοιχείων,
δ.         να ασκεί οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα σχετική με την αθλητική του δραστηριότητα.
3.         Με απόφαση του αρμόδιου, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ, δικαστηρίου, μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο, αν το ζητήσει η διοίκησή του, ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών του, ή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αν :
α.         μειώθηκε ο αριθμός των μελών του κάτω από τα είκοσι (20),
β.         είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό του και τον αθλητικό νόμο,
γ.         από τη μακρόχρονη αδράνεια ή από την απουσία αθλητικής δραστηριότητας συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί, ή
δ.         επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζεται στο καταστατικό του ή αν ο σκοπός του αντιβαίνει στις διατάξεις του αθλητικού νόμου.
4.         Μετά την εκκαθάριση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου που προέρχονται από δωρεές, χορηγίες, παραχωρήσεις, χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και παροχές κάθε φύσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
5.         Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά, εκτός από όσα προβλέπονται στη φορολογική νομοθεσία, και τα εξής βιβλία :
α.         μητρώου μελών,
β.         μητρώου αθλητών,
γ.         μητρώου προπονητών,
δ.         πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ,
ε.         πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ,
στ.       πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,
η.         χορηγιών, δωρεών και λοιπών συμβάσεων της παραγράφου 2.
6.         Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, θεωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου ή την μελέτη ενός συγκεκριμένου θέματος με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. μπορούν να συγκροτούνται :
α.         επιτροπές υπεύθυνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων για τον προγραμματισμό επισκέψεων και επαφών, για την δημιουργία κέντρου πληροφοριών και γενικά για οποιοδήποτε ζήτημα κριθεί σκόπιμο από το Σωματείο και
β.         ομάδες εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 39

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.         Το Σωματείο διαλύεται :
α.         Με δικαστική απόφαση, αν το ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή,
β.         αν είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με το Καταστατικό, λόγω μείωσης του αριθμού των μελών του ή από άλλα αίτια,
γ.         αν εκπληρώθηκε ο σκοπός ίδρυσής του ή αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί,
δ.         αν επιδιώκει διαφορετικό σκοπό από εκείνον που καθορίζει το Καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη,
ε.         όταν τα μέλη του καταστούν λιγότερα από είκοσι (20), και
στ.       με απόφαση της Γ.Σ, με παρουσία του μισού συν ένα (50% + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2.         Η διάλυση του Σωματείου, οπωσδήποτε και αν επέλθει, καθώς και τα ονόματα των εκκαθαριστών, σημειώνονται στο βιβλίο του Σωματείου, δίπλα στην εγγραφή του. Η σημείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης του Σωματείου ή της αρχής που προκάλεσε την διάλυσή του.

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.         Το υπό διάλυση Σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Α.Κ.
2.         Η περιουσία του Σωματείου σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη του. Σε περίπτωση διάλυσης αυτού, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 41

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.         Επιτρέπεται η απορρόφηση Σωματείου με απόφαση της Γ.Σ, με παρουσία του μισού συν ένα (50% + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Το νέο Σωματείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση δεν μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία, παρά μόνο την Καταστατική ονομασία. Το ιδρυόμενο από αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία.
2.         Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, επιτρέπεται η συγχώνευση και τμημάτων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση Σωματείου με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου αθλητικού Σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.
3.         Σε περίπτωση συγχώνευσης του Σωματείου με άλλο ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο ταμίας του κάθε συγχωνευόμενου Σωματείου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του Σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία αυτού στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του Σωματείου από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4.         Οι συγχωνεύσεις μεταξύ σωματείων ή τμημάτων αυτών, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, επιτρέπονται μόνον εφόσον τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 42

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.         Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, σχήματος κυκλικού, η οποία φέρει γύρω τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ», στο μέσο δε απεικόνιση αλόγου. Η σφραγίδα φυλάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα.
2.         Το Σωματείο έχει δική του σημαία, χρώματος βυσσινί και λευκού, η οποία φέρει τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ». Τα χρώματα αυτά (βυσσινί και λευκό) είναι και τα βασικά χρώματα του Σωματείου, τα οποία φέρουν ο ιματισμός των αθλητών και τα σήματα αυτού, τηρουμένων πάντοτε των κανονισμών των Αθλητικών Αρχών του κράτους.
3.         Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 78 – 106 του Α.Κ. και τις διατάξεις της αθλητικής και λοιπής νομοθεσίας.
4.         Το Σωματείο αναγνωρίζει για όλα τα τμήματα των αθλημάτων που διατηρεί  ή δημιουργεί  όλες τις Πανελλήνιες και Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και τις  Περιφερειακές και Τοπικές Ενώσεις, κατά κλάδο άθλησης, ως ιεραρχικά προϊστάμενες Αθλητικές Αρχές, οι οποίες δικαιούνται να επιβάλλουν στο Σωματείο, τα μέλη αυτού και τους αθλητές αυτού τις υπό των καταστατικών τους και των ισχυόντων κανονισμών προβλεπόμενες κυρώσεις.
5.         Το Σωματείο αποδέχεται και καθιστά αρμόδια, ως διαιτητικά όργανα για την επίλυση των, εκ της συμμετοχής του σε κάθε είδους πρωταθλήματα και αγώνες, για τις προκύπτουσες αγωνιστικές διαφορές, μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.  Η ρήτρα αυτή δεσμεύει και όλα τα μέλη και τους αθλητές του Σωματείου.
6.         Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 43

Το παρόν καταστατικό (κωδικοποιημένο) αποτελούμενο από σαράντα τρία (43) άρθρα, διαβιβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική Γενική Συνέλευση της………………... Το καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.
Λάρισα,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ
Α.Κ.                 –          Αστικός Κώδικας
Α.Μ.Ε.Α.         –          Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες
Γ.Σ.                 –          Γενική Συνέλευση
Δ.Ε.                 –          Διοικούσα Επιτροπή
Δ.Σ.                 –          Διοικητικό Συμβούλιο
Ε.Ε.                 –          Εξελεγκτική Επιτροπή
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top