Σε συνέχεια της ανακοίνωσης από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και της επικύρωσης από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του νέου Κανονισμού Διαιτησίας και των πινάκων αξιολογημένων διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2018-9, η Κ.Ε.Δ. ανακοινώνει τα κριτήρια για την κατάρτισή τους. 1. Τα κριτήρια επιλογής, προβιβασμού, υποβιβασμού και αποκλεισμού για τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές όλων των κατηγοριών θεσπίστηκαν ως εξής:
α) Βαθμολογία της περιόδου 2017-18
β) Επίδοση στα τεστ φυσικής κατάστασης.
γ) Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις.
δ) Παιχνίδια που διεύθυναν στην αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
ε) Τεχνικές Επιδόσεις και συμπεριφορά.
στ) Ηλικία και προοπτική ανέλιξης στην κορυφή.
ζ) Ακεραιότητα προσωπικότητας και προφίλ διαιτητή.
2. Τα κριτήρια επιλογής, προβιβασμού, υποβιβασμού και αποκλεισμού για τους παρατηρητές όλων των κατηγοριών θεσπίστηκαν ως εξής:
α) Τεχνικές Επιδόσεις και συνέπεια.
β) Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις.
γ) Επίδοση στα βίντεο-τεστ.
δ) Παιχνίδια στα οποία υπήρξαν παρατηρητές στην αγωνιστική περίοδο 2017-18
ε) Ακεραιότητα προσωπικότητας και προφίλ παρατηρητή.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας αποφάσισε ακόμα:
3. Να μειώσει τον αριθμό των διαιτητών της 1ης κατηγορίας σε 23 από 24, καθώς επίσης, να μειώσει τον αριθμό των βοηθών διαιτητών της 1ης κατηγορίας σε 52 από 55. Ο Μέσος Όρος αγώνων ανά αξιωματούχο διαιτησίας, λαμβάνοντας υπόψη τους 240 αγώνες της SL και περίπου 50 αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας, αναμένεται να είναι 14. Ο μεγαλύτερος μέσος όρος αγώνων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναμένεται να αυξήσει την ποιότητα της απόδοσης.
4. Να μειώσει τον αριθμό των παρατηρητών της 1ης κατηγορίας σε 27 από 28. Ο μέγιστος αριθμός ορίζεται στους 30 (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα άτομα που σχετίζονται με την ΕΠΟ).
5. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, για τους διαιτητές της 1ης κατηγορίας ισχύουν τα παρακάτω:
• Αξιολογήθηκαν συνολικά 23 διαιτητές (από 20 διαφορετικές ΕΠΣ).
• Παρέμειναν: 14 διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Υποβιβάστηκαν: 4 διαιτητές στη 2η κατηγορία.
• Αποκλείστηκαν: 6 διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προβιβάστηκαν: 9 διαιτητές από την 2η κατηγορία.
6. Και για τους βοηθούς διαιτητές της 1ης κατηγορίας:
• Αξιολογήθηκαν συνολικά 52 βοηθοί διαιτητές (από 33 διαφορετικές ΕΠΣ).
• Παρέμειναν: 35 βοηθοί διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Υποβιβάστηκαν: 3 βοηθοί διαιτητές στη 2η κατηγορία.
• Αποκλείστηκαν: 17 βοηθοί διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προβιβάστηκαν: 17 βοηθοί διαιτητές από τη 2η κατηγορία.
7. Και για τους παρατηρητές της 1ης κατηγορίας:
• Συνολικός αριθμός αξιολογηθέντων παρατηρητών: 27 με μέγιστο τους 30 (από 21 διαφορετικές ΕΠΣ).
• Παρέμειναν: 23 παρατηρητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Υποβιβάστηκε: 1 παρατηρητής από την προηγούμενη περίοδο.
• Αποκλείστηκαν: 4 παρατηρητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προβιβάστηκαν: 4 παρατηρητές από τη 2η κατηγορία.
8. Επίσης, αποφασίστηκε να μειωθεί ο αριθμός των διαιτητών της 2ης κατηγορίας σε 42 από 59 και να μειωθεί ο αριθμός των βοηθών διαιτητών της 2ης κατηγορίας σε 86 από 120. Ο μέσος όρος αγώνων ανά αξιωματούχο διαιτησίας στη Football League μαζί με το Κύπελλο Ελλάδος θα είναι περίπου 7. Ο μεγαλύτερος μέσος όρος αγώνων  σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναμένεται να αυξήσει την ποιότητα της απόδοσης.
9. Να μειωθεί ο αριθμός των παρατηρητών της 2ης κατηγορίας σε 65 από 84.
10. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα για τους διαιτητές της 2ης κατηγορίας ισχύουν τα παρακάτω:
• Αξιολογήθηκαν συνολικά 40 άνδρες διαιτητές και 2 γυναίκες διαιτητές (από 29 διαφορετικές ΕΠΣ).
• Παρέμειναν: 19 διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προστέθηκαν: 4 διαιτητές που υποβιβάστηκαν από την 1η κατηγορία.
• Υποβιβάστηκαν: 7 διαιτητές στην 3η κατηγορία.
• Αποκλείστηκαν: 23 διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προβιβάστηκαν: 19 διαιτητές από την 3η κατηγορία (δύο είναι γυναίκες).
11. Και για τους βοηθούς διαιτητές της 2ης κατηγορίας:
• Αξιολογήθηκαν συνολικά 86 βοηθοί διαιτητές (από 43 διαφορετικές ΕΠΣ).
• Παρέμειναν: 63 βοηθοί διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προστέθηκαν: 3 βοηθοί διαιτητές που υποβιβάστηκαν από την 1η κατηγορία.
• Υποβιβάστηκαν: 12 βοηθοί διαιτητές στην 3η κατηγορία.
• Αποκλείστηκαν: 28 βοηθοί διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προβιβάστηκαν: 20 βοηθοί διαιτητές από την 3η κατηγορία.
12. Και για τους παρατηρητές της 2ης κατηγορίας:
• Συνολικός αριθμός αξιολογηθέντων παρατηρητών: 60 με μέγιστο τους 65 (από 39 διαφορετικές ΕΠΣ).
• Παρέμειναν: 56 παρατηρητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προστέθηκε: 1 παρατηρητής που υποβιβάστηκε από την 1η κατηγορία.
• Υποβιβάστηκαν: 17 παρατηρητές στην 3η κατηγορία.
• Αποκλείστηκαν: 7 παρατηρητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προβιβάστηκαν: 3 παρατηρητές από την 3η κατηγορία.
13. Επίσης, αποφασίστηκε να αυξηθεί ο αριθμός των διαιτητών της 3ης κατηγορίας σε 140 από 135, όπου οι υπάρχοντες 80 παρέμειναν από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και 60 διαιτητές θα επιλεγούν από τις προτάσεις των ΕΠΣ και θα εγκριθούν για το Προχωρημένο Στάδιο Δεξιοτήτων.
14. Να αυξηθεί ο μέγιστος αριθμός παρατηρητών της 3ης κατηγορίας σε 140.
15. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, για τους διαιτητές της 3ης κατηγορίας ισχύουν τα παρακάτω:
• Αξιολογήθηκαν συνολικά 80 διαιτητές (από 39 διαφορετικές ΕΠΣ).
• Παρέμειναν: 71 διαιτητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προστέθηκαν: 7 διαιτητές που υποβιβάστηκαν από τη 2η κατηγορία και  2 διαιτητές ακόμη από την αγωνιστική περίοδο 2016/2017.
• Υποβιβάστηκαν: 45 διαιτητές στην 4η κατηγορία.
16. Και για τους παρατηρητές της 3ης κατηγορίας:
• Συνολικός αριθμός αξιολογηθέντων παρατηρητών: 113 (από 41 διαφορετικές ΕΠΣ).
• Παρέμειναν: 96 παρατηρητές από την προηγούμενη περίοδο.
• Προστέθηκαν: 17 παρατηρητές που υποβιβάστηκαν από τη 2η κατηγορία.
• Υποβιβάστηκαν: 31 παρατηρητές στην 4η κατηγορία.
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top