Οι πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, Νεμάνια Μλαντένοβιτς και Μάρκο Γιοβάνοβιτς είχαν δικαιωθεί σε προσφυγή που κατέθεσαν διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους, ωστόσο η ΠΑΕ ΑΕΛ πήγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο, αλλά η έφεση της απορρίφθηκε. Σύμφωνα με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, η ΠΑΕ ΑΕΛ πρέπει να καταβάλει τα οφειλόμενα στους πρώην ποδοσφαιριστές της, Μάρκο Γιοβάνοβιτς και Νεμάνια Μλαντένοβιτς, διαφορετικά θα προκύψει ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών για κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα, η απόφαση του Διαιτητικού αναφέρει πως η ΠΑΕ ΑΕΛ θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 109.108.66 ευρώ σε τρεις δόσεις στο Μάρκο Γιοβάνοβιτς, η πρώτη εκ των οποίων σε 10 ημέρες και το ποσό των 35.005,98 ευρώ στο Νεμάνια Μλαντένοβιτς σε δύο ισόποσες δόσεις, με την πρώτη εντός 10 ημερών. Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.
Του αιτούντος: ΜΑΡΚΟ (MARCO) ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ (JOVANOVIC) του ΝΤΟΥΣΑΝ (DUSAN), επαγγελματία ποδοσφαιριστή, Σέρβου υπηκόου, κατά της ΠΑΕ ΑΕΛ: Δέχεται την αίτηση. Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΜΑΡΚΟ (MARCO) ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ (JOVANOVIC) του ΝΤΟΥΣΑΝ (DUSAN), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 553/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού εκατόν οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (108.408,66 €) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς της προαναφερθείσας αποφάσεως και ποσού τριακοσίων (300,00) ευρώ της επιδικασθείσας δι’ αυτής δικαστικής δαπάνης, αλλά και ποσού τετρακοσίων (400,00) ευρώ επιδικασθείσας διά της υπ’ αριθμ. 26/2018 αποφάσεως του Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. δικαστικής δαπάνης, καταβληθεί / εξοφληθεί από την υπόχρεη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α.Ε.Λ., μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της δε δεύτερης και τρίτης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα καθενός εκ των επομένων δύο μηνών.- Επιβάλλει, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης, αναφορικά με οποιαδήποτε δόση, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει η καθής, ως έμμεσου εξαναγκασμού για την εξόφληση της οφειλής της, για το σύνολο του ποσού των (108.408,66  + 300,00 + 400,00 =) 109.108,66 € και των νομίμων τόκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 553/2018 απόφαση της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο.

Του αιτούντος: ΝΕΜΑΝΓΙΑ (NEMANJA) ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ (MLADENOVIC) του ΝΤΕΓΙΑΝ (DEJAN), επαγγελματία ποδοσφαιριστή κατά της ΠΑΕ ΑΕΛ: Δέχεται την αίτηση. Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΝΕΜΑΝΓΙΑ (NEMANJA) ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ (MLADENOVIC) του ΝΤΕΓΙΑΝ (DEJAN), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 576/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (34.405,98 €) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως και ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ της επιδικασθείσας δι’ αυτής δικαστικής δαπάνης, αλλά και ποσού τετρακοσίων (400,00) ευρώ επιδικασθείσας διά της υπ’ αριθμ. 25/2018 αποφάσεως του Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο. δικαστικής δαπάνης, καταβληθεί / εξοφληθεί από την υπόχρεη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α.Ε.Λ., μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της δε δεύτερης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα.- Επιβάλλει, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης, αναφορικά με οποιαδήποτε δόση, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει η καθής, ως έμμεσου εξαναγκασμού για την εξόφληση της οφειλής της, για το σύνολο του ποσού των (34.405,98  + 200,00 + 400,00 =) 35.005,98 € και των νομίμων τόκων, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 576/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. 
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top