Εγκύκλιο με διευκρινήσεις επί των νέων διατάξεων για την εκκαθάριση Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών εξέδωσε η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Νέα δεδομένα ισχύουν πλέον για τις ΠΑΕ που υποβιβάζονται λόγω χρεών στη Γ' Εθνική, καθώς επιστρέφοντας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα τους περιμένει το σύνολο των παλιών τους χρεών.
Για την εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο και των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφάλισης, θα γίνεται παρακράτηση ενός ποσοστού από τα έσοδα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και τα εισιτήρια. Μάλιστα, αυτό θα ισχύει για ομάδες που υποβιβάστηκαν από 1/4/2020 έως και την 19η/6/2021.
Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζεται πως με το άρθρο 61 του ν. 4809/2021 προστέθηκαν δύο νέες παράγραφοι στο άρθρο 111 του ν. 2725/1999, το οποίο ρυθμίζει τη διαδικασία εκκαθάρισης Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών κατόπιν υποβιβασμού από τη Γ' Εθνική κατηγορία.
Σύμφωνα με αυτές, Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία η οποία τίθεται σε εκκαθάριση οικειοθελώς για λόγο που δεν ανάγεται σε υποβιβασμό, αναδιάρθρωση κατηγοριών ή άλλη αθλητική αιτία, επανέρχεται ως αθλητικό σωματείο από την οικεία τελευταία ερασιτεχνική κατηγορία.
Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται πως τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας από 1/4/2020 έως και την 19η/6/2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4809/2021), μπορούν να ιδρύσουν νέα Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία για το ίδιο άθλημα, η οποία διαδέχεται την υπό εκκαθάριση Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας υπό τους ακόλουθους –μεταξύ άλλων- όρους:
Η υποβιβασθείσα Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία καθώς και οι διοικούντες αυτήν που δημιούργησαν τις οφειλές ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των κάθε είδους υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Κατά παρέκκλιση της περ. (α) της παρ. 4α του άρθρου 111 του ν. 2725/1999 (σύμφωνα με την οποία από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 και εφεξής σε περίπτωση υποβιβασμού Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας και θέσης αυτής σε καθεστώς εκκαθάρισης, εφόσον συσταθεί νέα Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία, η νέα Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης), για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφάλισης, γίνεται τακτική κράτηση των εσόδων που προκύπτουν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα εισιτήρια όλων των αγώνων της νέας Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας σε ποσοστό 5% και 20%, αντίστοιχα. Η κράτηση γίνεται έως του ποσού της βασικής οφειλής, μη περιλαμβανομένων τόκων και εν γένει προσαυξήσεων. Η υποχρέωση κράτησης παύει, εφόσον καλυφθεί η βασική οφειλή.
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top