Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις. Δικάζει ερήμην της Π.Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. Θεωρεί ότι η από 02.11.2018 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 36757/02.11.2018 αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Νικολάου Συράκου του Ζήση ουδέποτε ασκήθηκε και κηρύσσει καταργημένη τη δίκη που ανοίχθηκε με αυτή.

Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αναστάσιο ΛΑΓΟ του Αποστόλου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 583/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (43.675,63 €) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως και ποσού τριακοσίων (300,00) ευρώ της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, καταβληθεί/εξοφληθεί από την υπόχρεη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α.Ε.Λ.», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της δε δεύτερης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα.- Επιβάλλει, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει η καθής.

Ενεργοποιεί σε βάρος της καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ Π.Α.Ε.» την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 114/2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Αθανασίου ΔΕΙΝΟΠΑΠΑ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 556/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Επιβάλλει στην καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Π.Α.Ε.» , μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ELLONG DOUALLA VIERA, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 582/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Απορρίπτει την αίτηση της «ΠΑ.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο.» με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 41177/06.12.2018 περί ερμηνείας/διορθώσεως της υπ’ αριθμ. 113/2018 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου (Χρήστος ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ).

Απορρίπτει την αίτηση της «ΠΑ.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο.» με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 41174/06.12.2018 περί ερμηνείας/διορθώσεως της υπ’ αριθμ. 115/2018 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου (Jens Alexander WEMMER).
 
ΑΕΛ © 2019. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top