Λάβαμε μία επιστολή με τίτλο: "Τίνα τα ανύπαρκτα κοινωνικά πρόσωπα εισί;" από αναγνώστη φίλο της ΑΕΛ, (με το ονοματεπώνυμο του) που έχει σταλθεί και στην ΠΑΕ ΑΕΛ, με αφορμή ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ και όπως το συνηθίζουμε εδώ στο aelole.gr δημοσιεύουμε το περιεχόμενο του, εφόσον δεν περιέχει υβριστικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Επειδή το aelole.gr είστε όλοι εσείς…

Διαβάστε τι μας έστειλε
Προς: ΠΑΕ Α.Ε.Λ. 
ΚΟΙΝ.: pressing.gr, aelole.gr 

Εις συνέχειαν της ανακοινώσεως ήτις ανηρτήθη εις την ιστοσελίδαν της εταιρείας υμών, φέρουσα την επωνυμίαν, συμφώνως τω Γ.Ε.Μ.Η., «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικόν τίτλον «ΑΕΛ Π.Α.Ε.», επιτρέψατέ μου ίνα τοποθετηθώ δια των ακολούθων: 

1. Εις το σημερινόν φύλλον της εγκρίτου εφημερίδος ήτις εκδίδεται εις την πόλιν της Λαρίσης φέρουσα τον τίτλον «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», εδημοσιεύθη ΜΗ ενυπόγραφον άρθρον (σελίς 14), με τίτλον «Προσφυγή κατέθεσε ο Νίκος Καρανίκας», ένθα αναφέρονται αι λοιπαί λεπτομέριαι επί του θέματος, δια χρήσεως τεσσαράκοντα τεσσάρων (44) λέξεων.

2. Εκ του προαναφερθέντος άρθρου, της μνημονευθείσης εφημερίδος, προέκυψεν η αναδημοσίευσις του θέματος οίον ανηρτήθη εις την ιστοσελίδαν με τίτλον «aelole.gr», την 26ην τρέχοντος μηνός και ώραν 14:11:00, τοπικήν.

3. Επί της ιδίας ανακοινώσεως, η εταιρεία υμών προέβη εις χαρακτηρισμόν «...το συγκεκριμένο site, το οποίο στο παρελθόν δημοσίευε επιστολές ανύπαρκτων κοινωνικών προσώπων...». 

Προφανώς εκ παραδρομής, επί της ανωτέρω παραγράφου (4), διεπιστώθη ότι παρεβλέφθη σχετική διευκρινιστική αναφορά περί του τόπου κατοικίας των «ανυπάρκτων» προσώπων οία μνημονεύονται αορίστως επί της ανακοινώσεως υμών.

Ως εκ τούτου, οφείλετε ίνα λάβετε θέσιν, δια ενημερώσεως του κοινού, επί του τόπου κατοικίας των εν λόγω «ανυπάρκτων» προσώπων και, εις περίπτωσιν καθ´ ην ταύτα διαμένουσι εις την πόλιν ένθα εδρεύει η εταιρεία υμών, υποχρεούσθε όπως προβείτε εις δημοσιοποίησιν των ονοματεπωνύμων τούτων, ή δυνατόν συνοδευόμενα από σχετικήν φωτογραφικήν λήψιν του προσώπου των, κατά κρίσιν υμών. 

Εν περιπτώσει υμετέρας απαντήσεως, αύτη δύναται δωθεί εις οιανδήποτε γλωσσικήν μορφήν αρέσκεται η εταιρεία υμών. 

Μετ´ εκτιμήσεως και φιλικών συναισθημάτων, 

Δημήτριος Κ. Κούρος 

«Διαφεύγων εις αλλοδαπήν»
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top